Over ons

Mijn naam is Bi­an­ca Jans­sen, een ge­dre­ven en en­thou­si­as­te interieurontwerpster/styliste en ei­ge­naar van Stu­dio SmaaQ.

Mijn in­te­res­se in men­sen is al­tijd erg groot ge­weest. Door goed te luis­te­ren en met voor­beel­den te ko­men maak ik men­sen en­thou­si­ast en weet ik na een kort in­ta­ke­ge­sprek waar ik met het ont­werp naar toe moet.

El­ke keer werk ik van­uit een an­der uit­gangs­punt waar­bij ik me graag ver­plaats in de op­dracht­ge­ver. Ik ver­werk graag in­vloe­den van cul­tu­ren en tra­di­ties in mijn ont­wer­pen. Kleu­ren en pa­tro­nen zijn daar­bij erg be­lang­rijk.

Wat be­treft trends is het be­lang­rijk om op de hoog­te te zijn van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen, maar ver­der ge­loof ik ook ze­ker in tijd­loos de­sign. In­te­ri­eur moet bij je pas­sen en moet com­for­ta­bel voe­len. Een be­lang­rij­ke ont­wik­ke­ling daar­bij is dat we steeds be­wus­ter be­zig zijn met mi­li­eu.  Het toe­pas­sen van na­tuur­lij­ke ma­te­ri­a­len is daar­bij een be­lang­rijk on­der­deel.

Met mijn cre­a­ti­vi­teit, mijn ken­nis van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen, en mijn ver­mo­gen om wat we be­spro­ken heb­ben toe te pas­sen in een in­te­ri­eur­ont­werp, laat ik graag zien wat er al­le­maal voor u mo­ge­lijk is.

Sa­men met u wil ik uw per­soon­lij­ke en unie­ke in­te­ri­eur­ont­werp tot een groot suc­ces ma­ken!