Werkwijze

  • Zo­dra u bij ons komt voor een ad­vies­vraag zul­len wij een af­spraak ma­ken voor een vrij­blij­vend be­zoek en een ori­ën­te­rend ge­sprek op uw lo­ca­tie. Dit is ser­vi­ce en is dus kos­te­loos.
  • Ver­vol­gens zul­len wij naar aan­lei­ding van uw wen­sen een ad­vies­pak­ket sa­men­stel­len.
  • Na op­dracht gaan wij voor u aan de slag.